Phần mềm Microsoft Office là một tập hợp các ứng dụng và dịch vụ trên màn hình, servers có liên hệ chặt chẽ với nhau, được gọi chung là một gói ứng dụng văn phòng, chạy trên nền các hệ điều hành Microsoft Windows và Mac OS X. Phần mềm này do Microsoft phát triển và ra đời năm 2000.

Một số ứng dụng tiêu biểu cho gói phần mềm Office:

  • Microsoft Word
  • Microsoft Excel
  • Microsoft PowerPoint
  • Microsoft Outlook